U-BX Technology Ltd.ได้ประกาศราคาของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกเป็นมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 27 มีนาคม 2567 – บริษัท ยู-บีเอกซ์ เทคโนโลยี จํากัด (บริษัท หรือ UBXG) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และบริการคุณค่าเพิ่มให้กับบริษัทประกันภัย ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นตราแรก (IPO) เป็นมูลค่า 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะดําเนินการโดยมีข้อผูกพันในการจัดจําหน่าย บริษัทได้ให้สิทธิ EF Hutton LLC (EF Hutton) ผู้จัดการจัดจําหน่ายหลัก ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ถึง 300,000 หุ้น ภายใน 45 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย เพื่อคุ้มครองการจัดสรรหุ้นเกินปริมาณ

คาดว่าการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะปิดการเสนอขายในวันที่ 1 เมษายน 2567 หรือในวันที่เหมาะสมอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามปกติ

EF Hutton เป็นผู้จัดการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ Ortoli Rosenstadt LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา สําหรับบริษัท และ Winston & Strawn LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา สําหรับ EF Hutton ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนี้ไปดังนี้ 1) การวิจัยและพัฒนา (60%) 2) การโฆษณาและการตลาด (30%) และ 3) เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (10%)

เอกสารการลงทะเบียนตามแบบ F-1 (เลขที่ 333-262412) เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว พร้อมกับการแก้ไข ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) และได้รับการประกาศให้มีผลใช้บังคับโดย SEC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 การเสนอขายหุ้นจะดําเนินการโดยมีเพียงสารบัญเท่านั้น สําเนาของสารบัญสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามารถขอได้จาก EF Hutton หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ SEC

ก่อนลงทุน ควรอ่านสารบัญและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ประกาศนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นตามกฎหมายของรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดๆ

เกี่ยวกับ U-BX Technology Ltd.

บริษัท U-BX Technology Ltd. มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีประกันภัยในประเทศไทย บริษัทเน้นการให้บริการและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรในอุตสาหกรรมประกันภัย บริการและผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย 1) บริการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเผยแพร่และรายได้จากการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 2) บริการประเมินความเสี่ยง ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ชื่อ “Magic Mirror” สามารถประเมินความเสี่ยงการจ่ายเงินคุ้มครองจากข้อมูลรถยนต์ และ 3) บริการประโยชน์เสริมสําหรับบริษัทประกันภัย เช่น บริการบํารุงรักษารถยนต์ บริการพิเศษสําหรับรถยนต์ และบริการแจ้งการขนย้ายรถยนต์ เป็นต้น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

แถลงการณ์เชิงพยากรณ์อนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

แถลงการณ์ในประกาศนี้มีข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแผน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ในอนาคตหรือสมมติฐานและข้อเท็จจร