YanGuFang ประกาศรับทราบการแจ้งข้อบกพร่องจากนาสดักเนื่องจากการลาออกของกรรมการ

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, 25 มกราคม 2024 – YanGuFang International Group Co., Ltd. (Nasdaq: YGF) (“YanGuFang” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดหา วิจัย พัฒนา และจําหน่ายและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากแป้งอบและข้าวต่างๆ ทั่วประเทศจีนและระหว่างประเทศ ได้ประกาศว่าได้รับหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง (หนังสือแจ้ง) จาก Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2024 ข้อบกพร่องที่ Nasdaq ระบุไว้เกิดจากการลาออกของนายเจียงผิง เสี่า กรรมการอิสระของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ดังนั้น YanGuFang จึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์การมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบของ Nasdaq ตามข้อกําหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ข้อ 5605 หนังสือแจ้งระบุว่า Nasdaq จะให้บริษัทมีระยะเวลารักษาตัวจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีหรือวันที่ 16 มกราคม 2025 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์อีกครั้ง โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีจัดขึ้นก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2024 บริษัทจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นไปตามเกณฑ์ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2024

หากบริษัทไม่สามารถเป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลารักษาตัว หุ้นสามัญของบริษัทอาจถูกเพิกถอนจากการซื้อขาย บริษัทมีแผนที่จะค้นหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง และคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลารักษาตัวที่ Nasdaq กําหนด โดยหนังสือแจ้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทที่ Nasdaq ในปัจจุบัน

เกี่ยวกับ YanGuFang International Group Co., Ltd.

YanGuFang International Group Co., Ltd. เป็นบริษัทผสมผสานที่ดําเนินธุรกิจในการผลิต วิจัยและพัฒนา การตลาด และจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติจากแป้งอบและข้าวทั้งหมด บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพมนุษย์ผ่านการวิจัยเพื่อศึกษาประโยชน์ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุดแป้งอบและข้าวธรรมชาติเกิน 80 รายการ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ .

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นอนาคตตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติความผิดปกติทางการเงินปี 1995 ข้อความที่เป็นอนาคตรวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับแผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ในอนาคต หรือประเมินผล และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นักลงทุนสามารถระบุข้อความเหล่านี้ได้จากคําหรือวลีเช่น “ประมาณการ” “ประเมิน” “เชื่อมั่น” “หวัง” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณ” “โครงการ” “จะ” “เป็นไปได้” “ควรจะ” หรือคําอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ทางการเงินในอนาคต และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงหรือทบทวนข้อความเหล่านี้เว้นแต่ตามที่กฎหมายกําหนด

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ติดต่อสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

YanGuFang International Group Co., Ltd. 
แผนกด้านนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: ir@yangufang.com