เบเยอร์เปิดตัวโครงการป้องกันภาวะเตี้ยแคระ “CETING” สําหรับชุมชน Cisalak, Depok

เดปก, อินโดนีเซีย, 29 ส.ค. 2566Bayer บริษัทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโลกด้านสุขภาพและโภชนาการ กําลังมีบทบาทอย่างแข็งขันในการแก้ปัญหาภาวะเตี้ยแคระใน อินโดนีเซีย ตรงกับปีที่ 66 ของ Bayer ใน อินโดนีเซีย Bayer เปิดตัวโครงการ CETING (ป้องกันภาวะเตี้ยแคระ) สําหรับชุมชนรอบโรงงาน Bayer ใน Cimanggis ซึ่งจะให้บริการผู้รับประโยชน์ 2,250 คนในเขตซูกมาจายา ซูกมาจายา เดปก Bayer แต่งตั้ง Mercy Corps Indonesia (MCI) เป็นหุ้นส่วนดําเนินโครงการ


การลงนามในบันทึกความเข้าใจ: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bayer Indonesia Kinshuk Kunwar และผู้อํานวยการบริหาร Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis มีพยาน ได้แก่ หัวหน้าสํานักงานแรงงานเมืองเดปก เลขานุการสํานักงานสาธารณสุขเดปก หัวหน้าฝ่ายเตรียมการโครงการและงบประมาณ หน่วยงานวางแผนและพัฒนาเดปก หัวหน้าตําบลซูกมาจายา และหัวหมู่บ้านซีซาลัก หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสุขภาพเอเชียแปซิฟิก และหัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสุขภาพซีมังกิส

การเปิดตัวโครงการนี้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Bayer และ MCI เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่โรงงาน Cimanggis ผู้เข้าร่วมงานยังมี หัวหน้าสํานักงานแรงงานเมืองเดปก ดร. ซิดิก มูลโยโน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต; ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bayer Indonesia กินชุก กุนวาร์; หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสุขภาพเอเชียแปซิฟิก จอง ปากลินาวัน; หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสุขภาพซีมังกิส ปริสซิลลา ซิลวาน ปราริซตา; เลขานุการการบริการสุขภาพเดปก หัวหน้าฝ่ายเตรียมการโครงการและงบประมาณ หน่วยงานวางแผนและพัฒนาเดปก หัวหน้าตําบลซูกมาจายา วิจายา; หัวหมู่บ้านซีซาลัก รินี เอกาซารี; และตัวแทนชาวบ้านซีซาลักผู้รับประโยชน์