ZTO รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองปี 2566 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น 23.5% ด้วยพัสดุ 7.7 พันล้านชิ้น
เติบโตกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 43.9% เป็น RMB2.5 พันล้าน 
คําแนะนําปริมาณประจําปียืนยันว่าจะเติบโต 20%-24%

เซี่ยงไฮ้, 30 ส.ค. 2566ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE: ZTO และ SEHK: 2057), บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนําและเติบโตอย่างรวดเร็วใน จีน (“ZTO” หรือ “บริษัท”) วันนี้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566[1] บริษัทเพิ่มปริมาณพัสดุขึ้น 23.8% จากปีก่อนหน้าและขยายส่วนแบ่งการตลาดเป็น 23.5% กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 43.9%[2] เป็น RMB2,531.0 ล้าน เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานอยู่ที่ RMB3,761.6 ล้าน

ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองของปี 2566 โดยสรุป

 • รายได้อยู่ที่ RMB9,740.3 ล้าน (US$1,343.3 ล้าน) เพิ่มขึ้น 12.5% จาก RMB8,656.7 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • กําไรขั้นต้นอยู่ที่ RMB3,304.4 ล้าน (US$455.7 ล้าน) เพิ่มขึ้น 50.0% จาก RMB2,202.8 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • กําไรสุทธิอยู่ที่ RMB2,530.2 ล้าน (US$348.9 ล้าน) เพิ่มขึ้น 43.9% จาก RMB1,758.7 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว[3] อยู่ที่ RMB3,883.9 ล้าน (US$535.6 ล้าน) เพิ่มขึ้น 34.3% จาก RMB2,892.0 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ RMB2,531.0 ล้าน (US$349.0 ล้าน) เพิ่มขึ้น 43.9% จาก RMB1,758.7 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • กําไรต่อหุ้นสามัญและหุ้นสามัญเทียบเท่าเงินฝากอเมริกัน (“ADS”[4]) อยู่ที่ RMB3.14 (US$0.43) และ RMB3.07 (US$0.42) เพิ่มขึ้น 40.8% และ 37.7% จาก RMB2.23 และ RMB2.23 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ตามลําดับ
 • กําไรต่อหุ้นสามัญและหุ้นสามัญเทียบเท่าเงินฝากอเมริกันพื้นฐานและที่เจือจางที่ปรับปรุงแล้วสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ[5] อยู่ที่ RMB3.14 (US$0.43) และ RMB3.07 (US$0.42) เพิ่มขึ้น 40.8% และ 37.7% จาก RMB2.23 และ RMB2.23 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ตามลําดับ
 • เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานอยู่ที่ RMB3,761.6 ล้าน (US$518.8 ล้าน) เทียบกับ RMB3,780.8 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ผลประกอบการด้านการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2566

 • ปริมาณพัสดุอยู่ที่ 7,677 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้น 23.8% จาก 6,203 ล้านชิ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • จํานวนจุดรับส่งพัสดุมากกว่า 31,000 แห่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • จํานวนพันธมิตรเครือข่ายตรงอยู่ที่ประมาณ 6,000 แห่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • จํานวนรถบรรทุกเส้นทางหลักที่เป็นของบริษัทเองมากกว่า 10,000 คัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • จากรถบรรทุกที่เป็นของบริษัทเองมากกว่า 10,000 คัน มากกว่า 9,300 คันเป็นรุ่นความจุสูง 15 ถึง 17 เมตร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เทียบกับมากกว่า 9,250 คัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • จํานวนเส้นทางขนส่งระหว่างศูนย์คัดแยกประมาณ 3,800 เส้นทาง ณ วันท