กกต. เปิดช่องทางออนไลน์ แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น


กกต. เปิดช่องทางออนไลน์ แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น

เลือกตั้ง

ไทยรัฐออนไลน์

19 มี.ค. 2564 14:41 น.

บันทึก
SHARE

กกต. เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุจำเป็น ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น อำนวยความสะดวกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเหตุได้ก่อนหน้า 7 หลัง 7 วันเลือกตั้ง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข่าวแนะนำ

  • www.bora.dopa.go.th 
  • www.ect.go.th
  • แอปพลิเคชัน Smart Vote

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ยังสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ด้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 – วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 – วันที่ 4 เมษายน 2564)

อ่านเพิ่มเติม…