กรม สบส. ออกประกาศคุมมาตรฐานแล็บตรวจ “โควิด-19” ในคลินิกทั่วไทย


กรม สบส. ออกประกาศคุมมาตรฐานแล็บตรวจ "โควิด-19" ในคลินิกทั่วไทย

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

14 เม.ย. 2564 14:55 น.

บันทึก
SHARE

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ออกประกาศคุมมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรค “โควิด-19” ในคลินิกทั่วประเทศ พร้อมร่วมคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

วันที่ 14 เม.ย. 2564 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ สร้างความวิตกกังวลแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เคยเดินทางไปในพื้นที่เดียวกับผู้ติดเชื้อย่อมต้องการยืนยันว่าตนมีการติดเชื้อหรือไม่ หากมีการติดเชื้อแล้วก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงที และควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรคไปยังบุคคลใกล้ชิด จึงเป็นสาเหตุให้ความต้องการการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 จากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งโรงพยาบาล หรือคลินิกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเที่ยงตรง กรม สบส.จึงได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) กรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ห้องปฏิบัติการของคลินิกที่จะให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดโรคโควิด-19 แก่ประชาชนจะต้องผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด

อีกทั้งก่อนการให้บริการจะต้องให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการรับบริการตรวจคัดกรองแก่ผู้รับบริการ เมื่อปรากฏผลการตรวจคัดกรองแล้ว จะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทันที และหากผลการตรวจคัดกรองพบว่าผู้รับบริการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองต้องแจ้งผลการตรวจคัดกรอง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมประสานกับสถานพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับตัวผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลโดยทันที ซึ่งหากกรม สบส.พบว่าคลินิกแห่งใดไม่ปฏิบัติตามก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาล กรม สบส.จะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรม สบส. ขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือมีการดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว ย่อมทำให้การควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่นานก็จะสามารถหยุดการระบาดของโรคได้อย่างแน่นอน.

อ่านเพิ่มเติม…