รายงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารโลก 2023: ยกระดับกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์อาหาร – แนวโน้มและมุมมอง 2022-2027

49 2 Global Food Packaging Industry Report 2023: Elevating Food Packaging Strategies - Trends and Outlook 2022-2027

ดับลิน, ส.ค. 14, 2566 — รายงาน “อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร: แนวโน้ม ความเป็นไปได้ และการเติบโตของตลาดตามภูมิภาค ประเทศ วัสดุบรรจุภัณฑ์ (พลาสติกแข็ง โลหะแข็ง กระดาษและกระดาษคราฟท์ กระจก และบรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่น) และคาดการณ์ถึงปี 2570” ได้ถูกเพิ่มเข้าสู่การเสนอของ ResearchAndMarkets.com

Research and Markets Logo

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารของโลกได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าประทับใจ มีปริมาณการผลิตสูงถึง 2,071.4 พันล้านหน่วยในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,337.8 พันล้านหน่วยในปี 2570 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่สูงถึง 2.4% ระหว่างปี 2565-2570

รายงานฉบับนี้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อให้ภาพรวมของตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารของโลก ครอบคลุมหลายด้าน เช่น ภาพรวมตลาด การเติบโตของตลาดตามวัสดุบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรม การเติบโตของตลาดตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม แนวโน้มการใช้งาน กรณีศึกษา และแนวโน้มอนาคต

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสําคัญ เนื่องจากมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดถึง 47.9% ในปี 2565 รองลงมาคือภูมิภาคอเมริกาที่มีส่วนแบ่ง 25.4% สําหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นิยมมากที่สุดคือบรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่น ครอบคลุมส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 53.1% รองลงมาคือพลาสติกแข็ง 25.1% และกระดาษและกระดาษคราฟท์ 13.2%

สําหรับอุตสาหกรรมที่นิยมมากที่สุดคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและโซยา ครอบคลุมส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 31.5% ในปี 2565 รองลงมาคืออุตสาหกรรมขนมปังและเซรียล ครอบคลุมส่วนแบ่ง 13.5% ในปีเดียวกัน