Puyi Inc. ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Highest Performances Holdings Inc. และผลลัพธ์จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2024

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 13 มีนาคม 2024 – Highest Performances Holdings Inc. (NASDAQ: HPH) (“Highest Performances” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการบริหารสินทรัพย์ฝ่ายที่สามชั้นนําในประเทศจีน ประกาศผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งจัดขึ้นในกว่างโจว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นได้ผ่านมติพิเศษดังต่อไปนี้:

(i) เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นภาษาอังกฤษจาก Puyi Inc. เป็น Highest Performances Holdings Inc. และชื่อบริษัทเป็นภาษาจีนจาก 普益有限公司 เป็น 华普集团有限公司 รวมถึงการแทนที่ชื่อ Puyi Inc. ทั้งหมดด้วย Highest Performances Holdings Inc. ในบทบัญญัติของบริษัทฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง;
(ii) แก้ไขบทบัญญัติให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนจาก 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น (1) หุ้นสามัญ 1,950,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐ และ (2) หุ้นบุริมสิทธิ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐ;
(iii) แก้ไขบทบัญญัติให้บริษัทยกเว้นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี;
(iv) แทนที่บทบัญญัติปัจจุบันด้วยบทบัญญัติฉบับใหม่ของบริษัทเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว;
(v) ให้อํานาจแก่กรรมการบริษัททุกคนที่จะดําเนินการใดๆ ที่อาจจําเป็นเพื่อดําเนินการตามมติดังกล่าวตามที่กรรมการบริษัทเห็นสมควร.

ในการเปลี่ยนชื่อบริษัท บริษัทยังประกาศเปลี่ยนสัญลักษณ์หลักทรัพย์จาก “PUYI” เป็น “HPH”

เกี่ยวกับ Highest Performances

ก่อตั้งในปี 2533 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นาสดักในปี 2562 Highest Performances เป็นกลุ่มบริการเทคโนโลยีการเงินครบวงจรที่มุ่งเน้นการจัดสรรทรัพย์สินครอบครัวของกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้สูง โดยเน้นให้บริการบริหารทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษ

Puyi Fund Sales Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศจีนที่มีสัญญาควบคุมโดย Highest Performances มีใบอนุญาตทั้งด้านหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ Highest Performances ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการทํารายการตั้งแต่ต้นจนจบสําหรับผลิตภัณฑ์กองทุนมากกว่า 9,000 ผลิตภัณฑ์จากบริษัทกองทุนมากกว่า 110 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงกองทุนของตนเองที่เสนอต่อสาธารณะ

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีแพ่งส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ที่แท้จริง และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง